Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2005

Ti gcin sujip POJ

Terng cidpvy siar korng “siøfkhoar kae leq”, kietkør kaux kinajit ciaq kae zhutlaai. Lorng si “Copy & Paste”, bøo svia kisut.

Bøeq chie’eng chviar

1. Liah poj.cin
2. $gcin2tab poj.cin ## Ka poj.cin zhoarn’voa zør poj.gtab
3. Ciaux gcin-安裝自己的輸入法 ka POJ sujip-hoad phahkhuy.

Sw’iong honghoad:

– phaq itpvoaf jixbør: A → 1.A 2.Á 3.À 4.A 5. 6.A 7.Ā 8.A̍ , bøo soarn tiøqsi 1.A
– bøeq phaq “ⁿ” eng “n9”
– bøeq phaq “͘ (U+0358)” eng “d2”
– bøeq phaq “·” eng “d3”

Kafmsia gcin tonghvor-hoe ee cytø


前一篇講說「稍微改一下」,結果到今天才改出來。都是”Copy & Paste”,沒啥技術。要試用請

1. 下載 poj.cin
2. $gcin2tab poj.cin ## 將 poj.cin 轉換成 poj.gtab
3. 照 gcin-安裝自己的輸入法 把 POJ 輸入法打開

使用方法:

– 打一般字母:A → 1.A 2.Á 3.À 4.A 5. 6.A 7.Ā 8.A̍ , 不選就是 1.A
– 要打 “ⁿ” 用 “n9”
– 要打 “͘ (U+0358)” 用 “d2”
– 要打 “·” 用 “d3”

感謝 gcin 同好會的指導


2006-10-06

  • Files updated. Kaykoad soafnji liaw’au space_key aix kef ji 1 kae ee buxntøeaa.

2008-06-26

  • File updated. Version 2007-05.
Advertisements

Read Full Post »

Eng gcin sujip àáâā

Zoeakin leq chix khvoar u hoatto eng gcin sujip àáâā ciaf ee POJ jixbør bøo. Na ciao Using UTF-8 with Gentoo sor korng ee eng AltGr laai sujip erngkay øexsae. Mxkuo ti gcin iaxsi XIM lorng bøo hoatdo sw’iong AltGr sujip àáâā ee kongleeng.

Ti Án-chóaⁿ phah-jī citphvy laixtoea kiørlaang eng scim phøex Openvanilla ee POJ module. In’ui scim ti Gentoo Linux øexkhaf sidzai si bug bøexciø, goar ka Openvanilla ee POJ module zoarn zør gcin ee format, taxnsi kannaf øextaxng phaq harnji nia.

Zhøe bøo lo cyhør kix gcin同好會 mng. Khaihoad-ciar cin kirn tiøh hoetab, korng eng latin-letters.cin øextaxng phaq ciaf ee jixbør. Goar khvoar latin-letters.cin erngkay køq siøfkhoar kae cid’e tiøh oextaxng zør cid’ee POJ sujip-hoat laq.

最近在試看可不可以用 gcin 輸入 àáâā 這些 POJ 字母。若依照 Using UTF-8 with Gentoo 所言用 AltGr 來輸入應該可以。不過在 gcin 或是 XIM 都沒辦法使用 AltGr 輸入 àáâā 的功能。

Án-chóaⁿ phah-jī 這篇裡面叫人用 scimOpenvanilla 的 POJ 模組。因為 scimGentoo Linux 底下實在是有不少bug,我把 Openvanilla 的 POJ 模組轉成 gcin 的格式,但是只能打漢字而已。

找不到方法只好 去gcin同好會問。開發者很快就回應了,說用 latin-letters.cin 可以打這些字母。我看latin-letters.cin應該再稍微改一下就可以成為一個 POJ 輸入法啦。

Read Full Post »

Eng Firefox khvoar POJ ee Wikipedia

Cirnzeeng khvoar POJ ee Wikipedia ee sizun, cidkux oe laixtøea ee jixheeng u sva six ciorng, khvoar kuo bagciw øe hoehoefkhix. Chviu exkhaf cittviw afnny:

之前看 閩南語維基百科 的時候,一句話裡面的字型有三四種,看久眼睛會花掉。像下面這張:

POJ_font_unset

Citmar hoat’hien i ee gwgieen sietteng si “Chinese(min nan)“, sof’ie kab kafnthea-tiongbuun ee jixheeng sietzør goar siong aix ee Hunky Serif tiøh hør loh. Exkhaf cidtviu tiøh si lah.

現在發現它的語言設定是”Chinesse(min nan)”,所以把簡體中文的字型設成我最愛的 Hunky Serif 就可以了。下面這張就是啦!
POJ_font_set

Update: Cyn-zhøe POJ ee jixbuo tix Hunky fonts laixtøea lorng bøo, chviar kae iong DejaVu fonts. Too ti ciaf:

Read Full Post »

Ti Linux eng USB disk

Cirnzeeng bøo USB disk, sof’ie tiexnnao laixtøea lorng bøo sietteng USB ee mih. Mxkuo zoeakin thiuciorng thiw tiøh liaw’au, tiøq’ai ka e engtiøq ee software emerge khylaai. udev kab hal ee poxhun bøo sviar buxntøee, taxnsi ivman kannaf exhiao mount bøexhiao umount sidzay cvia mahoaan. Auxlaai zhamkhør KDE ee zørhoad, kab ivman siar ti ~/.xinitrc laixtøea, afnny ivman eng itpvoaf sw’iong-ciar ee sinhun laai run, tioh øextaxng umount, mxbiern su zør root loh.

之前沒 USB disk, 所以電腦內都沒設定 USB 的部份。不過最近抽獎抽到之後,就要把會用到的軟體 emerge 起來。 udevhal 的部份沒啥問題,但是 ivman 只會 mount 不會 umount 實在很麻煩。後來參考 KDE 的作法,把 ivman 寫在 ~/.xinitrc 裡面,這樣 ivman 用一般使用者的身份來執行,就可以 umount 了,不必 suroot 囉。

Read Full Post »

Iuxkøq tiorngciorng ah!
Zoeakin siar mngxkngx lorng u miqkvia thafng theq.
miatvuaf ti ciaf

又中獎了!
最近寫問卷都有東西可拿。
名單在此

Read Full Post »