Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2006

228, Hoafnserng ee Jidcie

Kin’afjit si 228. Ti teq thviaf 1947 sixkheq ee sii, sviu khvoarmai leq: larn si eng symmih khoarn ee thaixto laai khvoar cittøex thoftøe ee legsuo? Si-mxsi kab Afghanistan ee Taliban zerngkhoaan kaxngkhoarn, cy’iaux si bøkaang zofng bøkaang phaix ee miqkvia, lofngzorng ka zax tiau? (Chviar zamkør cidphvy 想到巴米楊, cidphvy Buddhas of Bamiyan, køqu ciaf.)

今天是 228。在聆聽 1947序曲 的同時,想看看:我們是用什麼樣的態度來看待這塊土地的歷史?是不是和 阿富汗Taliban 政權一樣,只要是不同宗不同派的東西,通通把它炸掉?(請參考這篇 想到巴米楊, 這篇 Buddhas of Bamiyan, 還有 這裡。)

全球接力秀台灣-24小時共筆書寫

Read Full Post »

poj2.cin

Ui-symmih bøeq kae cit’ee poj2.cin? In’ui u laang mngxkorng si-mxsi øextarng eng kab gwtiau huhø kaxngheeng ee key laai soafnji.

Anzofng ee honghoad zhaputtøf, tiøqsi soafnji hongseg kayzør:

  1. a/→á, a\→à, a[→â, a=→ā, a’→a̍
  2. ./→͘ (U+0358)
  3. .\→·
  4. nn→ⁿ

為什麼要改這個poj2.cin?因為有人問說是不是可以用和語調符號類似形狀的按鍵來選字。

安裝方法差不多,就是選字方式改成(上面那樣)。


2006-10-06

  • Files updated. Kaykoad soafnji liaw’au space_key aix kef ji 1 kae ee buxntøeaa.

2008-06-26

  • File updated. Version 2007-05.

Read Full Post »