Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2006

The Tripoli Six

Kawgoex 21 ee Nature u cidphvy sinbuun kab siaxlun teq korng “Tripoli Six” ee korsu kab citmar ti Lybia hoat’vi ee zengsex. Cit’kvia taixcix si cid’ee Palestine ee isefng kab 5 ee Bulgaria ee hoxsu ho Lybia zernghuo kox korng kor’ix bøeq ho 400 ee gyn’ar tiøh AIDS, sof’ie bøeq ka phvoax syheeng. Khøhak ee zerngkux zerngbeeng in bøo zoe, mxkuo Lybia ee hoat’vi bøo boeq sixn. Siar hit’pvi sinbuun ee kieciar ma ti i’ee blog siar citphvy hibang bloggers øextaxng zør koar taicix, ti baxnlo tefngbin tittiøh cyn-toa ee hoafn’exng (zhamkør citphvy).

Kannaf cid-lefpaix tiøh ykefng u chiaukoex 100 ee blog teq soantoaan citkvia taixcix (Goar si ti Effect Measure khvoax tiøh ee), køq u laang thekiorng ukaux zarn ee kielok-phvix.

Taioaan ee baxnlo jinkhao sngx bøexciør, mxzay si afnzvoar Taioaan ee bloggers lorng bøo laang zhutsviaf?

—-

9月21日的 Nature 有一篇新聞社論在講”Tripoli Six”的故事和現在利比亞法院的情勢。這件事是一個巴勒斯坦的醫生和五個保加利亞的護士被利比亞政府控訴惡意使400個小孩感染愛滋,所以要將他們判死刑。科學證據顯示他們無罪,不過利比亞的法院不願採信。寫這篇新聞的記者在他的 blog 上寫了這篇希望 bloggers 能做點事,在網路上得到很大的迴響(參考這篇)。

一個星期內就有超過 100 個 blog 宣傳這件事(我是在 Effect Measure 看到的),還有人提供有夠讚的紀錄片

台灣的網路人口也算不少,不知道為何台灣的 bloggers 都沒人出聲?

Advertisements

Read Full Post »