Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2007

Ti pvixvi laixtoea, chienpoex teq kax lorng si kuie-kux kuie-kux, bøo chviu haghau afnny kuy-zeq khøx cit-nng tiafmzefng, ma bøo chviu khørpurn tefngbin kuyna zhefng ji. Ka ciaf ee øe kie lohlaai liaw’au, soaq mxzay bøe afnzvoar zefnglie.

  • Siar ti zoar tefngkoaan? Bøo nng-svaf kafng tiøh kuy-toa-that, bøeq zhoe køq saf bøo.
  • Eng Office lui ee nngfthea? Goar bøo M$ Office, padlaang ee tiexnnao bøo OpenOfficee.org, jixchviaf tofngaxn kaix toa. Bøeq zhoe mih ma aix cidee-cidee tofnaxn pahkuy.
  • Eng bunji torng (.txt)? siekoex lorng u thafng kae. Mxkuo bøhoatto khngx topiør kab link.
  • Eng Vim kaf VST siar zør HTML? Bøexbae, høf’eng køh u too. Mxkuo bøeq zhoe mih ma si taxmpoh’ar mahoaan.

Zoea’au, khix zhøe tiøq TiddlyWiki, uxviar lixpien. Cidee tofngaxn thux kuy-Taiooan, u browser ee sofzai lorng øextaxng eng. Bøeq zhoe mih køh biefnkorng, ti search box phahji sui zao-zhutlaai. Zøeakin køh kai eng MonkeyPirateTiddlyWiki, i ee tag hexthorng pie goanbi ee TiddlyWiki køh khahhor.

Goar ee pitkix khngx ti ciaf. (Laixioong bøo itteng zerngkhag, sw’iong aix kaki huxzeg.)

在醫院裡面,前輩在教都是幾句幾句,不像學校整節一兩個小時,也不像課本上面好幾千字。把這些話記下來之後,遂不知道要如何整理。

  • 寫在紙上?沒兩三天就好大一疊,要搜尋卻找不到。
  • 用 Office 類軟體?我沒有 M$ Office,別人的電腦沒有 OpenOffice.org, 而且檔案很大。要找東西還要一個一個檔案打開。
  • 用文字檔(.txt)?到處都有得改。可是沒辦法放圖表和連結。
  • VimVST 寫成 HTML? 不錯,好用也有圖。可是要搜尋也是有點麻煩。

最後,去找到 TiddlydlyWiki,真的好用。一個檔案打遍全台灣,有瀏覽器的地方都可以用。要找東西更不用講,在 search box 打字就出來了。最近又改用 MonkeyPirateTiddlyWiki,它的 tag 系統比原味的 TiddlyWiki 更好用。

我的筆記放在 這裡。 (內容不一定正確,使用者自行負責。)

Advertisements

Read Full Post »