Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘History’ Category

Cirnzeeng tiøh ifkefng khix køex Kelaang 7 ee phaotaai aq. Kinajit køq khix Kelaang cidzoa , khix seh Taixbwluun (Toaxbwluun?) phaotaai, oanseeng ka Kelaang phaotaai lofngzorng kviaa cidpae ee bogphiaw. Mxkuo bøexkix zaq toaxky chiwtien’ar, taxn’iøqkhox laixtøea armbinbofng soaq bøo jibkhix (jibkhix ma khvoax bøo mih, bøo twhør køh e khix tah tiøh khut’ar).

Løqsvoaf liao simzeeng khvuie’oah laang khinsafng, kietkør soaq khix tuo tiøh cidkho laai loan ee. Cid’ee keatengchia suky thaxn goar leq Saikiuniar poxnkhafng laixtøea ee sizun, ka y chiaf lai liaam kazoah ee khef’ar thad ti goar ee ootokbae tefngkoaan, uxviar mxbad ji kiafm bøo uixsefng. Kazai bøeq hoatchiaf ee sizun suii hoathien, bøo na laixbin ee kazoah khiaa cidpvoax zao-zao zhutlaai tiøh hai loq.

之前就已經去過基隆7個砲台了。今天又去基隆一趟,去逛大武崙砲台,完成跑遍基隆每一個砲台的目標。不過忘記帶大支手電筒,彈藥庫裡面黑漆漆遂沒進去(進去也看不到東西,說不定還去踩到窟仔)。

下山後心情輕鬆人快活,結果卻遇到一個來搗亂的。一個計程車司機趁我在獅球嶺隧道裡面的時候,把他車內黏蟑螂的盒子塞在我的摩托車上,有影不識字兼沒衛生。還好要發動車子的時候就發現,要不然裡面的蟑螂騎一半跑出來就糟了。

Read Full Post »

Tai-fung-lung

Tai-fung-lungGoanpurn ee zuliau ti ciaf.

Citpag 1871 nii ee too, zwtøee si Tai-fung-lung. Ciaux i ee søehbeeng, Tai-fung-lung tiøqsi Ape’s Hill, ia tiøqsi kin’afjit Køhioong-laang korng ee Zhasvoaf. Mxkuo goar zeng søeahaxn kaux citmar lorng mxbad thviaf laang eng koex Tai-fung-lung cit’ee miaa.

Cit’ee baxngzam u cyn-zoe zhuobi ee kofzar miqkvia. Taixke u’eeng øextaxng khix hiaf zhamkoafn.

原本的資料在這裡

這幅1871年的圖,主題是 Tai-fung-lung。照它的說明,Tai-fung-lung 就是 Ape’s Hill, 也就是今天高雄人講的柴山。不過我從小到現在還不曾聽過有人用過 Tai-fung-lung 這個名稱。
這個 網站 有許多好玩的古早東西,大家有閒可以去那邊參觀參觀。

Read Full Post »

228, Hoafnserng ee Jidcie

Kin’afjit si 228. Ti teq thviaf 1947 sixkheq ee sii, sviu khvoarmai leq: larn si eng symmih khoarn ee thaixto laai khvoar cittøex thoftøe ee legsuo? Si-mxsi kab Afghanistan ee Taliban zerngkhoaan kaxngkhoarn, cy’iaux si bøkaang zofng bøkaang phaix ee miqkvia, lofngzorng ka zax tiau? (Chviar zamkør cidphvy 想到巴米楊, cidphvy Buddhas of Bamiyan, køqu ciaf.)

今天是 228。在聆聽 1947序曲 的同時,想看看:我們是用什麼樣的態度來看待這塊土地的歷史?是不是和 阿富汗Taliban 政權一樣,只要是不同宗不同派的東西,通通把它炸掉?(請參考這篇 想到巴米楊, 這篇 Buddhas of Bamiyan, 還有 這裡。)

全球接力秀台灣-24小時共筆書寫

Read Full Post »

~1946 ee kørburn

Ti Køhioong-chi Legsuo Phokbudkoarn bad khvoax køex cidpurn Harnji Pakkviaf-oe kørbuun pvi’ar eng zuo’ym-huhø phiaw Høxlør hoat’ym ee kok’hau kørpurn. Hef si KMT ciarmniar zhokii ee miqkvia.

在高雄市歷史博物館曾看過一本漢字北京話課文旁邊用注音符號標Holo發音的國小課本。那是KMT佔領初期的東西。

Read Full Post »