Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Medicine’ Category

Ti pvixvi laixtoea, chienpoex teq kax lorng si kuie-kux kuie-kux, bøo chviu haghau afnny kuy-zeq khøx cit-nng tiafmzefng, ma bøo chviu khørpurn tefngbin kuyna zhefng ji. Ka ciaf ee øe kie lohlaai liaw’au, soaq mxzay bøe afnzvoar zefnglie.

  • Siar ti zoar tefngkoaan? Bøo nng-svaf kafng tiøh kuy-toa-that, bøeq zhoe køq saf bøo.
  • Eng Office lui ee nngfthea? Goar bøo M$ Office, padlaang ee tiexnnao bøo OpenOfficee.org, jixchviaf tofngaxn kaix toa. Bøeq zhoe mih ma aix cidee-cidee tofnaxn pahkuy.
  • Eng bunji torng (.txt)? siekoex lorng u thafng kae. Mxkuo bøhoatto khngx topiør kab link.
  • Eng Vim kaf VST siar zør HTML? Bøexbae, høf’eng køh u too. Mxkuo bøeq zhoe mih ma si taxmpoh’ar mahoaan.

Zoea’au, khix zhøe tiøq TiddlyWiki, uxviar lixpien. Cidee tofngaxn thux kuy-Taiooan, u browser ee sofzai lorng øextaxng eng. Bøeq zhoe mih køh biefnkorng, ti search box phahji sui zao-zhutlaai. Zøeakin køh kai eng MonkeyPirateTiddlyWiki, i ee tag hexthorng pie goanbi ee TiddlyWiki køh khahhor.

Goar ee pitkix khngx ti ciaf. (Laixioong bøo itteng zerngkhag, sw’iong aix kaki huxzeg.)

在醫院裡面,前輩在教都是幾句幾句,不像學校整節一兩個小時,也不像課本上面好幾千字。把這些話記下來之後,遂不知道要如何整理。

  • 寫在紙上?沒兩三天就好大一疊,要搜尋卻找不到。
  • 用 Office 類軟體?我沒有 M$ Office,別人的電腦沒有 OpenOffice.org, 而且檔案很大。要找東西還要一個一個檔案打開。
  • 用文字檔(.txt)?到處都有得改。可是沒辦法放圖表和連結。
  • VimVST 寫成 HTML? 不錯,好用也有圖。可是要搜尋也是有點麻煩。

最後,去找到 TiddlydlyWiki,真的好用。一個檔案打遍全台灣,有瀏覽器的地方都可以用。要找東西更不用講,在 search box 打字就出來了。最近又改用 MonkeyPirateTiddlyWiki,它的 tag 系統比原味的 TiddlyWiki 更好用。

我的筆記放在 這裡。 (內容不一定正確,使用者自行負責。)

Read Full Post »

The Tripoli Six

Kawgoex 21 ee Nature u cidphvy sinbuun kab siaxlun teq korng “Tripoli Six” ee korsu kab citmar ti Lybia hoat’vi ee zengsex. Cit’kvia taixcix si cid’ee Palestine ee isefng kab 5 ee Bulgaria ee hoxsu ho Lybia zernghuo kox korng kor’ix bøeq ho 400 ee gyn’ar tiøh AIDS, sof’ie bøeq ka phvoax syheeng. Khøhak ee zerngkux zerngbeeng in bøo zoe, mxkuo Lybia ee hoat’vi bøo boeq sixn. Siar hit’pvi sinbuun ee kieciar ma ti i’ee blog siar citphvy hibang bloggers øextaxng zør koar taicix, ti baxnlo tefngbin tittiøh cyn-toa ee hoafn’exng (zhamkør citphvy).

Kannaf cid-lefpaix tiøh ykefng u chiaukoex 100 ee blog teq soantoaan citkvia taixcix (Goar si ti Effect Measure khvoax tiøh ee), køq u laang thekiorng ukaux zarn ee kielok-phvix.

Taioaan ee baxnlo jinkhao sngx bøexciør, mxzay si afnzvoar Taioaan ee bloggers lorng bøo laang zhutsviaf?

—-

9月21日的 Nature 有一篇新聞社論在講”Tripoli Six”的故事和現在利比亞法院的情勢。這件事是一個巴勒斯坦的醫生和五個保加利亞的護士被利比亞政府控訴惡意使400個小孩感染愛滋,所以要將他們判死刑。科學證據顯示他們無罪,不過利比亞的法院不願採信。寫這篇新聞的記者在他的 blog 上寫了這篇希望 bloggers 能做點事,在網路上得到很大的迴響(參考這篇)。

一個星期內就有超過 100 個 blog 宣傳這件事(我是在 Effect Measure 看到的),還有人提供有夠讚的紀錄片

台灣的網路人口也算不少,不知道為何台灣的 bloggers 都沒人出聲?

Read Full Post »