Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wnheeng-chiernky?

Ti piexnsor hoat’hien cidtaai F-117 wnheeng-chienky? Si iaaq’ar (moth) laq.

在便所發現一台隱形戰機?是蛾(moth)啦。

iaaq'ariaaq'ar

iaaq'ariaaq'ar

Cviarkarng ee F-117 Wnheeng-chiernky (正港的F-117隱形戰機):

F117F117

Read Full Post »

Iuxkøq tiorngciorng ah!
Zoeakin siar mngxkngx lorng u miqkvia thafng theq.
miatvuaf ti ciaf

又中獎了!
最近寫問卷都有東西可拿。
名單在此

Read Full Post »

Tiorngciorng loh.

Sviuxbøexkaux goar ma e tiøciorng.
Tiorngciorng miatvoaf

想不到我也會得獎。
中獎名單

Read Full Post »

※ 引述《zhutuoni (a biker)》之銘言:
: 就我 e 理解
: Lan2 holo台語long2是 講 病院
: 「醫院」是華語 e 講法
: 今日看tioh8民視 e 連續劇,浪淘沙,chit齣是日本時代為背景e 戲劇
: 裡底主角開一間病院,劇中e人嘴 ma7 是講病院。但是病院 e khan-pang2 soah 寫
: 「XX醫院」

Chviar zhamkhør 請參考
i-iN 醫院
“ivi” 醫院

Putkox cincior thviaf laang afnny korng.
不過很少聽人這麼講。

“Pvixvi”, “cynsor”, “isefng-koarn” khahzøe laang eng.
“病院”、”診所”、”醫生館”較多人用。

Ti Jidpurn,
harnji “病院” si khaq-toaxkefng, chiaukøex jixzap zhngg ee pvixvi,
harnji “医院” si jixzap zhngg yha seakefng ee isefng-koarn kab cynsor.
Sof’ie, siekøex lorng si “医院” ee khanparn.

在日本,
漢字”病院”是較大間,超過二十床的醫院,
漢字”医院”是二十床以下的小間醫院和診所。
所以,到處都是”医院”的招牌。

Read Full Post »

Lagiaa II

Kinajit iuxkøq tou tøx cidciar lagiaa kuynax’pai,
y itteng cyn-kah’ix cidtee sofzai.

Twciar y zawkhix bietix kehpiaq Ngg+Siensvy ee sva’aftuu laixtøea,
mxzay teq kyntviw symmih?
Hibong y øextaxng an’urn køeajit,
mxthafng kix-ho padlaang thaisie.

今天又遇到這隻lagiaa好幾次,
牠一定很喜歡這個地方。

剛才牠跑去躲在隔壁黃先生的衣櫥裡面,
不知在緊張什麼?
希望牠可以安穩過日子,
不會被人殺死。

Jul 1, 2005

Read Full Post »

Lagiaa

Lerng kafng cieen ti pangkefng khartøx cidciaq kazoah,
tiøh ka kehpiaq e laang korng: “larn erngkay laai chi cidciaq lagiaa.”
Sviuxbøexkaur kin’afjit suii u cidciaq lagiaa laai pørtøx laq.

兩天前在房間看到一隻蟑螂,就告訴隔壁的人說:「咱應該來養一隻lagiaa。」
想不到今天就有一隻lagiaa來報到啦。

Tøex-id pae sia Taibuun.
Goar eng ee si Taioaan Hiexntai Bunsw-hoad (Modern Literal Taiwanese, MLT).
Chviar-zhamkhør http://www.edutech.org.tw/index-M.htm

第一次寫台文。
我用的是台灣現代文書法 (Modern Literal Taiwanese, MLT)。
請參考 http://www.edutech.org.tw/index-M.htm

Read Full Post »