Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘font’

Eng Firefox khvoar POJ ee Wikipedia

Cirnzeeng khvoar POJ ee Wikipedia ee sizun, cidkux oe laixtøea ee jixheeng u sva six ciorng, khvoar kuo bagciw øe hoehoefkhix. Chviu exkhaf cittviw afnny:

之前看 閩南語維基百科 的時候,一句話裡面的字型有三四種,看久眼睛會花掉。像下面這張:

POJ_font_unset

Citmar hoat’hien i ee gwgieen sietteng si “Chinese(min nan)“, sof’ie kab kafnthea-tiongbuun ee jixheeng sietzør goar siong aix ee Hunky Serif tiøh hør loh. Exkhaf cidtviu tiøh si lah.

現在發現它的語言設定是”Chinesse(min nan)”,所以把簡體中文的字型設成我最愛的 Hunky Serif 就可以了。下面這張就是啦!
POJ_font_set

Update: Cyn-zhøe POJ ee jixbuo tix Hunky fonts laixtøea lorng bøo, chviar kae iong DejaVu fonts. Too ti ciaf:

Read Full Post »