Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘gcin’

Ti gcin eng KKS (POJ parn)

Cirnzeeng kannaf zøx KKS ee Tailoo parn, bøo zøx POJ ee poxhun. Terng-lefpaix thør tiøh KKS 2.10 parn ee sukhøx, mxkuo kannaf u POJ ee pafnpurn niaxnia. Sof’ie citpae zengkaf POJ parn ee zoafn’voa scripts kab 2.10 parn ee KKS-POJ .cin file. Aq Tailoo parn leq? KKS ee zokciar korng inui bøo laang teq eng ee khvoarn, zoeakin zhoong bøo update.

Ti ciaf ma aix kafmsia gcin ee zokciar, siong syn ee gcin ykefng øextaxng ka soafnji ee “qwrydzxcv” kayzøx bøkaang-seg. Afnny soafnji ee jixbør tiøh bøe kab lomafji tvii zørhoea aq.

之前只做KKS的台羅版,沒做POJ的部份。上禮拜討到 KKS 2.10 版的詞庫,不過只有 POJ 的版本而已。所以這次增加POJ 版的 轉換 script 和 2.10 版的 KKS-POJ .cin file。那台羅版呢?KKS 的作者 說因為好像沒人在用,最近遂沒有 update

在這裡還要感謝 gcin 的作者,最新的 gcin 已經可以將選字的”qwrydzxcv”改成不同色。這樣選字的字母就不會和羅馬字纏在一起了。

—-

[Update] 2008-01-14

2.10-r1 released: Soanji keys kae zøx “qwrydfzxv”, ka POJ tviaxtvia eng tiøh ee “c” theqtiau. scripts, kks-poj.cin.

Advertisements

Read Full Post »

Syn ee KKS Tailoo .cin file

KKS sujip-hoad ee sukhox update liaw’au, ku ee script soaq bøo-hoatto sw’iong. Kuikhix ka .cin file zoarn hør ho u su’iaux ee laang laai liah khar-kirn. U herngzhux ee laang ma øextaxng ka syn ee script liah khix khvoax.

KKS 輸入法的詞庫升級之後,舊的script就不能用了。乾脆把 .cin 檔 轉好給有需要的人來抓比較快。有興趣的人也可以抓新的 script 去看。

* [Update 2007-09-10] Sengkib kaux V1.70, script siosiaang, .cin file ykefng si syn’ee loq.

Read Full Post »

Ti gcin eng KKS sujip-hoad

Za’hngf khvoax tiøh u laang ka Kaix-khinsafng Tailoo Harnloo Sujip-hoad (KKS) ee zuliau zoarn zøx gcin øextaxng eng ee cin tofng’axn, tiøh ka chix-khvoarmai. Kietkør phah zhutlaai si sorji-tiau, sidzai putcy’ar gaixgiøh, sof’ie khai sikafn ka kayzøx u tiauxhø ee cin tofng’axn. Uixtiøh bøeq phiahbiern jidau tak-parn lorng tiøh aix kae zitkhoarn liawkafng ee taixcix, goar u siar cid’zof scripts øextaxng zuxtong ka ciaf ee khangkhøex zøx cidpae kaykoat. Scripts khngx ti ciaf.

昨天晚上看到有人把Kái輕鬆台羅漢羅輸入法 (KKS)的資料轉作gcin可以使用的cin檔案,就試用看看。結果打出來是數字調,實在有夠不順眼,所以花時間把它改成有調號的cin檔案。為了要避免日後每一版都要改一次這種了工的事,我寫了一組scripts可以自動把這些事一口氣完成。Scripts放在這裡

KKS in gcin under Gentoo Linux

Read Full Post »

poj2.cin

Ui-symmih bøeq kae cit’ee poj2.cin? In’ui u laang mngxkorng si-mxsi øextarng eng kab gwtiau huhø kaxngheeng ee key laai soafnji.

Anzofng ee honghoad zhaputtøf, tiøqsi soafnji hongseg kayzør:

  1. a/→á, a\→à, a[→â, a=→ā, a’→a̍
  2. ./→͘ (U+0358)
  3. .\→·
  4. nn→ⁿ

為什麼要改這個poj2.cin?因為有人問說是不是可以用和語調符號類似形狀的按鍵來選字。

安裝方法差不多,就是選字方式改成(上面那樣)。


2006-10-06

  • Files updated. Kaykoad soafnji liaw’au space_key aix kef ji 1 kae ee buxntøeaa.

2008-06-26

  • File updated. Version 2007-05.

Read Full Post »

Ti gcin sujip POJ

Terng cidpvy siar korng “siøfkhoar kae leq”, kietkør kaux kinajit ciaq kae zhutlaai. Lorng si “Copy & Paste”, bøo svia kisut.

Bøeq chie’eng chviar

1. Liah poj.cin
2. $gcin2tab poj.cin ## Ka poj.cin zhoarn’voa zør poj.gtab
3. Ciaux gcin-安裝自己的輸入法 ka POJ sujip-hoad phahkhuy.

Sw’iong honghoad:

– phaq itpvoaf jixbør: A → 1.A 2.Á 3.À 4.A 5. 6.A 7.Ā 8.A̍ , bøo soarn tiøqsi 1.A
– bøeq phaq “ⁿ” eng “n9”
– bøeq phaq “͘ (U+0358)” eng “d2”
– bøeq phaq “·” eng “d3”

Kafmsia gcin tonghvor-hoe ee cytø


前一篇講說「稍微改一下」,結果到今天才改出來。都是”Copy & Paste”,沒啥技術。要試用請

1. 下載 poj.cin
2. $gcin2tab poj.cin ## 將 poj.cin 轉換成 poj.gtab
3. 照 gcin-安裝自己的輸入法 把 POJ 輸入法打開

使用方法:

– 打一般字母:A → 1.A 2.Á 3.À 4.A 5. 6.A 7.Ā 8.A̍ , 不選就是 1.A
– 要打 “ⁿ” 用 “n9”
– 要打 “͘ (U+0358)” 用 “d2”
– 要打 “·” 用 “d3”

感謝 gcin 同好會的指導


2006-10-06

  • Files updated. Kaykoad soafnji liaw’au space_key aix kef ji 1 kae ee buxntøeaa.

2008-06-26

  • File updated. Version 2007-05.

Read Full Post »

Eng gcin sujip àáâā

Zoeakin leq chix khvoar u hoatto eng gcin sujip àáâā ciaf ee POJ jixbør bøo. Na ciao Using UTF-8 with Gentoo sor korng ee eng AltGr laai sujip erngkay øexsae. Mxkuo ti gcin iaxsi XIM lorng bøo hoatdo sw’iong AltGr sujip àáâā ee kongleeng.

Ti Án-chóaⁿ phah-jī citphvy laixtoea kiørlaang eng scim phøex Openvanilla ee POJ module. In’ui scim ti Gentoo Linux øexkhaf sidzai si bug bøexciø, goar ka Openvanilla ee POJ module zoarn zør gcin ee format, taxnsi kannaf øextaxng phaq harnji nia.

Zhøe bøo lo cyhør kix gcin同好會 mng. Khaihoad-ciar cin kirn tiøh hoetab, korng eng latin-letters.cin øextaxng phaq ciaf ee jixbør. Goar khvoar latin-letters.cin erngkay køq siøfkhoar kae cid’e tiøh oextaxng zør cid’ee POJ sujip-hoat laq.

最近在試看可不可以用 gcin 輸入 àáâā 這些 POJ 字母。若依照 Using UTF-8 with Gentoo 所言用 AltGr 來輸入應該可以。不過在 gcin 或是 XIM 都沒辦法使用 AltGr 輸入 àáâā 的功能。

Án-chóaⁿ phah-jī 這篇裡面叫人用 scimOpenvanilla 的 POJ 模組。因為 scimGentoo Linux 底下實在是有不少bug,我把 Openvanilla 的 POJ 模組轉成 gcin 的格式,但是只能打漢字而已。

找不到方法只好 去gcin同好會問。開發者很快就回應了,說用 latin-letters.cin 可以打這些字母。我看latin-letters.cin應該再稍微改一下就可以成為一個 POJ 輸入法啦。

Read Full Post »